Effecten (in meters) van nieuwe peilen op de stationair berekende grondwaterstand.

V3.0

In November 2012 is LHM versie 3.0 opgeleverd om toe te kunnen passen in het Deltaprogramma. Over de toepasbaarheid van NHI 3.0 is gediscussieerd met de opdrachtgevers en de wetenschappelijke klankbordgroep NHI en in het voorjaar van 2013 is LHM 3.0 met een aantal restricties voor toepassing vrijgegeven. Afgesproken is het toepassingsbereik voor het deltadeelprogramma Zoet Water te laten bewaken door een externe begeleidingscommissie. 

In LHM 3.0 is een groot aantal wijzingen doorgevoerd. De software is geherstructureerd. De ondergrond is opnieuw opgebouwd, ten dele op basis van informatie uit regionale modellen. Verder zijn onder meer de bodemeenheden verfijnd en is het regionale oppervlaktewater in meer detail geschematiseerd. Voor de opbouw van LHM 3.0 is intensief contact geweest met regionale waterbeheerders. De grondwaterstanden zijn gevalideerd door onafhankelijke deskundigen. Ook is onderzocht hoe grondwaterstanden kunnen worden vergeleken met berekeningen in grotere modelcellen. 

Naast LHM 3.0 is ook een eerste versie van het landelijk Sobek Model (LSM) opgeleverd, mede opgebouwd uit oppervlaktewatermodellen toegepast in het regionale waterbeheer. Over de toepasbaarheid van LHM 3.0 is intensief contact geweest met de wetenschappelijke klankbordgroep NHI. Bovendien is een deskundigengroep samengesteld om te adviseren over de inzet van NHI in deelprogramma Zoet Water.

Downloads

Publicaties