Regionale toepassingen

AMIGO

AMIGO - Actueel Model Instrument Gelderland Oost - is voor het beheergebied van het Waterschap Rijn en IJssel ontwikkeld in opdracht van het waterschap Rijn en IJssel, de provincie Gelderland en het Waterbedrijf Vitens door Deltares, , Alterra, TAUW en Royal Haskoning. Het instrument is bedoeld voor toepassing in het GGOR-proces en ter ondersteuning van beleidsexercities in het waterbeheer.

AZURE

AZURE is ontwikkeld door Rijkswaterstaat, Drinkwaterbedrijf Vitens, de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht en de waterschappen Vallei & Veluwe en Zuiderzeeland samen met een aantal specialistische kennisinstituten en adviesbureaus. Het model beslaat het gebied Veluwe tot aan de Utrechtse heuvelrug, Flevoland en het IJsselmeer.

Brabant model

In Noord-Brabant is vanaf 2012 een gebiedsdekkende databank (hydrologische gereedschapskist) ontwikkeld, waarmee modellen kunnen worden afgeleid voor lokale tot provinciale schaal. Het instrumentarium is ontwikkeld door de Brabantse waterschappen Brabantse Delta, de Dommel en Aa en Maas, in samenwerking met Brabant Water, de Provincie Noord-Brabant en Royal Haskoning DHV. Het instrumentarium is ingezet voor analyse van Deltaplan Hoge Zandgronden, onderbouwing van het beregeningsbeleid, analyses voor de bescherming van grondwatervoorraden en lokale GGOR-projecten.

HYDROMEDAH

Hydromedah is het hydrologisch modelinstrumentarium voor het beheergebied van HDSR en is ontwikkeld in samenwerking met de provincie Utrecht en VITENS. Het instrumentarium bestaat uit een combinatie van SIMGRO en MODFLOW modellen en SOBEK modellen. Het instrumentarium kan op verschillende ruimtelijke en temporele resolutie worden ingezet. 

» hydromedah.nl

IBRAHYM

IBRAHYM is het regionaal hydrologisch modelinstrumentarium voor de provincie Limburg. Het is ontwikkeld door vier partijen: Provincie Limburg, Waterschap Peel en Maasvallei, Waterschap Roer en Overmaas en Waterleiding Maatschappij Limburg. Het instrument bestaat uit de modellen iMODFLOW, MetaSWAP, SIMRES en Sobek en wordt ingezet voor diverse hydrologische vraagstukken en beleidsthema's, zoals analyse van wateroverlast, GGOR en Deltaplan Hoge Zandgronden.    

MIPWA

MIPWA staat voor Methodiekontwikkeling Interactieve Planvorming ten behoeve van het Waterbeheer. Het instrumentarium is ontwikkeld in opdracht van een waterschappen, drinkwaterbedrijven, DLG, provincies en gemeenten in Noord Nederland. Het instrument kan voor verschillende studies worden ingezet, zoals GGOR, planstudies, vergunningverlening en scenario ontwikkeling voor bijvoorbeeld structuurvisies of waterbeheerplannen.

MORIA

Het grondwater modelinstrumentarium MORIA (Modellering Ondergrond Rivierenland Interactief en Actueel) is ontwikkeld voor het beheergebied van Waterschap Rivierenland. Het modelinstrumentarium is bedoeld voor toepassing in het GGOR-proces en als basis voor gedetailleerde modelstudies waarin o.a. gekoppeld kan worden met oppervlaktewater en kwaliteitsmodules.  MORIA is ontwikkeld in opdracht van Waterschap Rivierenland, de Provincie Gelderland en het Waterbedrijf Vitens door Deltares, Alterra, TAUW en Royal Haskoning.