NHI portaal

Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is de verzameling van software en data voor het ontwikkelen van grondwater- en oppervlaktewatermodellen voor Nederland op landelijke en regionale schaal. Het streven is om in het NHI is om te werken met open data en software. In 2016 is een begin gemaakt met de ontwikkeling van het NHI portaal. Via dit portaal kan NHI data worden bekeken en gedownload.

De aangeboden gegevens betreffen een eerste selectie van landelijke gegevens die via webservices worden ontsloten. De gegevens zijn grotendeels basisbestanden die beschikbaar zijn bij Alterra Wageningen UR en Deltares en worden gebruikt in NHI-toepassingen.

 1. De basisbestanden worden - voor zover beschikbaar - aangeboden in 3 gridgroottes, te weten 25 m, 100 m en 250 meter. 
 2. Daarnaast worden diverse model in- en uitvoerbestanden van landelijke en regionale toepassingen beschikbaar gesteld.

Wat is er gerealiseerd?

 • Een groot aantal landsdekkende bestanden met basisdata en modelbestanden is in een open datastandaard beschikbaar gesteld.
 • Bij de bestanden wordt meta-informatie op een gestandaardiseerde manier ontsloten.
 • Er is een dataviewer ingericht om de bestanden te bekijken.
 • Er is een data downloader ingericht om de bestanden of een deel daarvan te downloaden

Welke mogelijkheden biedt dit?

 • Bestanden of delen daarvan kunnen worden bekeken en gedownload.
 • Bestanden kunnen als open data worden benaderd (bijv. binnen¬†GIS)
 • De landsdekkende bestanden kunnen worden gebruikt bij regionale en lokale modeltoepassingen.
 • In de toekomst wordt het mogelijk om (in samenwerking met andere NHI-ontwikkelingen) zelf modellen samen te stellen uit de open data binnen NHI.

Vervolgwerzaamheden 2017

In het najaar van 2017 is begonnen met verdure ontwikkeling van het dataportaal::

 • De data- en downloadfunctionaliteit wordt verder geintegreerd
 • De meta-informatie wordt beter ontsloten
 • Nieuwe bestanden worden toegevoegd,
 • Data uit andere NHI-ontwikkelingen worden ontsloten. Het betreft de database met oppervlaktewatergegevens (Hydramo, vooralsnog uitgewerkt in de pilot voor de Dommel), de database met onttrekkingen en modelbestanden met info over de ondergrond, aanvullend op REGIS.