NHI portaal

Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is de verzameling van software en data voor het ontwikkelen van grondwater- en oppervlaktewatermodellen voor Nederland op landelijke en regionale schaal. Het streven is om in het NHI is om te werken met open data en software. In het voorjaar van 2016 is een begin gemaakt met de ontwikkeling van het NHI portaal. Via dit portaal kan NHI data worden bekeken en gedownload.

De aangeboden gegevens betreffen een eerste selectie van landelijke gegevens die via webservices worden ontsloten. De gegevens zijn grotendeels basisbestanden die beschikbaar zijn bij Alterra Wageningen UR en Deltares en worden gebruikt in NHI-toepassingen.

 1. De basisbestanden (vooralsnog van het LHM 3.02) worden - voor zover beschikbaar - aangeboden in 3 gridgroottes, te weten 25 m, 100 m en 250 meter. 
 2. Daarnaast worden diverse model in- en uitvoerbestanden van landelijke en regionale toepassingen beschikbaar gesteld.

Wat is er gerealiseerd?

 • Een groot aantal landsdekkende bestanden met basisdata en modelbestanden is in een open datastandaard beschikbaar gesteld.
 • Bij de bestanden wordt meta-informatie op een gestandaardiseerde manier ontsloten.
 • Er is een dataviewer ingericht om de bestanden te bekijken.
 • Er is een data downloader ingericht om de bestanden of een deel daarvan te downloaden

Welke mogelijkheden biedt dit?

 • Landsdekkende bestanden of delen daarvan kunnen worden bekeken en gedownload.
 • De opbouw en kwaliteit van de landsdekkende bestanden kan worden beoordeeld. Op basis hiervan kunnen verbetervoorstellen worden gedaan.
 • De landsdekkende bestanden kunnen worden gebruikt bij regionale en lokale modeltoepassingen.

Wat gaat er nog gebeuren? (sept - nov 2017)

 • De data viewer en download-functie worden geïntegreerd.
 • De meta-informatie wordt verder aangevuld.
 • Nieuwe bestanden worden toegevoegd.