Vervanging modelcodes oppervlaktewater

Al enkele jaren is er de behoefte om de oppervlaktewatermodules voor de landelijke toepassing van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium, het Landelijk Hydrologisch Model (LHM), te vervangen. De huidige modelcodes voor het oppervlaktewater in LHM, het Distributiemodel (DM) en MOZART, zijn verouderd en niet goed te onderhouden. De modelcodes worden alleen in het LHM gebruikt en de kennis over deze codes is allen bij enkele personen bij de kennisinstituten aanwezig.

De huidige modelcodes bieden weinig mogelijkheid om de simulatie van het oppervlaktewater te verbeteren en aan te sluiten bij andere softwareontwikkelingen, zoals Sobek3. Daardoor kan met de toegepaste modelconcepten in DM en MOZART het Nederlandse oppervlaktewater alleen sterk geschematiseerd worden doorgerekend, die niet goed genoeg worden herkend door regionale waterbeheerders. Dit rekenresultaten worden nu vaak als onvoldoende nauwkeurig en betrouwbaar beschouwd voor diverse landelijke toepassingen, zoals de zoetwatervoorziening, het operationele waterbeheer door RWS enĀ  landelijke waterkwaliteitsstudies.

De vervanging van de modelcodes DM en MOZART heeft consequenties voor de gereedschapskist NHI. De ambitie van het NHI is dat partijen in het Nederlandse waterbeheer gebruik maken van een gezamenlijke toolbox voor de modellering van het Nederlandse watersysteem en deze samen verder ontwikkelen en onderhouden. De nieuwe te selecteren modelcodes zullen daarom vanuit dit bredere NHI-perspectief worden beoordeeld.

In april 2016 is in opdracht van het programmateam een voorstudie gestart. De voorstudie is uitgewerkt door een combinatie van de kennisinstituten en marktpartijen, en heeft geleid tot het advies om MOZART en DM te vervangen door RTC-tools. De uitwerking daarvan is gestart in het najaar van 2017 en zal naar verwachting doorlopen tot het voorjaar van 2018.