bodem: Guus Schoonewille fotografie

Bodem

De bodem in NHI werd aanvankelijk geschematiseerd in 21 bodemfysische eenheden (zie download LHM 1+, 2008). Om de berekende verdamping te verbeteren is in LHM 2.1 geprobeerd de opbouw van een aantal bodemprofielen te wijzigen en de bergingscoefficient te reduceren. Dit is weer gecorrigeerd in LHM versie 3.1.

In LHM 3.0, is de bodemschematisatie verfijnd tot 72 bodemfische eenheden.

In LHM 3.2 is de bodemschematisatie verder verfijnd naar 370 eenheden en consistent gemaakt met de bodemchemische schematisatie ten behoeve van waterkwaliteitsberekeningen. In LHM 3.3 zijn de eigenschappen voor infiltratiecapaciteit en maaiveldsberging aangepast, en is de schematisatie van niet-gekarteerde bodemeenheden licht aangepast.

Zie voor een beschrijving van de actuele schematisatie van de veranderingsrapportage van LHM 3.2 en 3.3. 

Download