credits: Staartjes fotografie Deventer

Landgebruik

In het LHM wordt (sinds versie LHM 3.2) onderscheid gemaakt in 23 typen landgebruik op basis van LGN 7 en aanvullende informatie over bijvoorbeeld ligging van sportvelden, natuurgebieden en informatie over onderscheid in licht en donker naaldhout. 

De basis voor de indeling in landgebruik en de bijbehorende gewaskenmerken is vastgelegd voor LHM 1 in 2008 (zie downloads). In LHM 2.2 is het areaal verhard gebied gedifferentieerd, door op basis van literatuur slechts een deel van de cellen gekenmerkt als areaal verhard gebied daadwerkelijk ook als verhard gebied te modelleren. Het resterende deel wordt grotendeels gemodelleerd als gras (zie veranderingsrapportage NHI 2.2.). 

In LHM 3.0 zijn de gewasparameters herzien, zodanig dat de actuele verdamping beter aansluit bij praktijkgegevens.

In 2014 is de wortelzone dikte geanalyseerd. Dit heeft geleid tot een aantal aanbevelingen die in de volgende release hebben geleid tot bijstelling.

In LHM 3.2 is de indeling in landgebruik geheel herzien (o.b.v. LGN7) en de wortelzonedikte licht aangepast.

In LHM 3.3 is de lengte van het groeiseizoen voor enkele gewassen aangepast.

De wijzigingen zijn nader beschreven in de veranderingsrapportages van LHM (zie versies).

Download