Beregeningsonttrekkingen voor irrigatiewater uit grondwater (oranje) en oppervlaktewater (blauw)

Onttrekkingen

In het NHI worden verschillende soorten onttrekkingen onderscheiden, die in verschillende deelmodellen van het LHM zijn geimplementeerd. Zowel uit het grondwater als het oppervlaktewater wordt water onttrokken ten behoeve van drinkwater, industrie en beregening. De onttrekkingen t.b.v. beregening zijn elders beschreven.

De grondwateronttrekkingen zijn geschematiseerd in Modflow. In 2008 zijn de grote onttrekkingen in Nederland geinventariseerd op basis van informatie uit provinciale grondwaterregisters. Voor LHM versie 1.0 zijn deze onttrekkingen gerapporteerd (zie download) en toegekend aan de lagenindeling in LHM. Bij latere modelversies zijn voor een deel van de onttrekkingen verbeteringen doorgevoerd (zie veranderingsrapportage NHI 2.0, NHI 2.2.

In 2012 zijn alle grondwateronttrekkingen in de grondwatermodeldatabank (GMDB) ingevoerd. Bovendien zijn de onttrekkingen voor drinkwater opnieuw geinventariseerd bij drinkwatermaatschappijen en provincies en toegekend aan LHM 3.0.  Dit is vastgelegd in de veranderingsrapportage NHI 3.0 en de specifieke rapportage rond grondwateronttrekkingen (KWR 2012). In LHM 3.1 is een correctie doorgevoerd voor een aantal dubbeltellingen.

Actualisatie van de grondwateronttrekkingen is in voorbereiding (KWR, 2017, in prep.).

Onttrekkingen uit oppervlaktewater zijn in het LHM grotendeels geschematiseerd in het Distributiemodel; in MOZART zijn slechts 2 onttrekkingen t.b.v. drinkwater opgenomen. De basis voor deze onttrekkingen is vastgelegd bij de actualisatie van het Distributiemodel (zie onder oppervlaktewater). In enkele memo's is een overzicht gegeven van onttrekkingen en lozingen in het Distributiemodel (zie download). Bovendien is een overzicht gegeven van gewenste debieten, die niet altijd in de praktijk als onttrekkingen zijn te beschouwen, maar vaak te maken hebben met de verdeling van water in het landelijke verdelingsnetwerk.

De oppervlaktewateronttrekkingen in het Distributiemodel zijn in diverse versies van LHM gewijzigd. Voor een volledig overzicht is het nodig de diverse veranderingsrapportages (NHI 2.1, 2.2, 3.0, 3.01 en 3.02) na te lopen.