Skip to content
Homepage

Data portaal

Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is de verzameling van software en data voor het ontwikkelen van grondwater- en oppervlaktewatermodellen voor Nederland op landelijke en regionale schaal. Het streven is om in het NHI is om te werken met open data en software. In 2016 is een begin gemaakt met de ontwikkeling van het NHI portaal. Via dit portaal kan NHI data worden bekeken en gedownload.

De aangeboden gegevens betreffen een eerste selectie van landelijke gegevens die via webservices worden ontsloten. De gegevens zijn grotendeels basisbestanden die beschikbaar zijn bij Alterra Wageningen UR en Deltares en worden gebruikt in NHI-toepassingen.

 1. De basisbestanden worden - voor zover beschikbaar - aangeboden in 3 gridgroottes, te weten 25 m, 100 m en 250 meter. 
 2. Daarnaast worden diverse model intvoerbestanden van landelijke toepassingen beschikbaar gesteld.

Wat is er gerealiseerd?

 • Een groot aantal landsdekkende bestanden met basisdata en modelbestanden is in een open datastandaard beschikbaar gesteld.
 • Bij de bestanden is meta-informatie op een gestandaardiseerde manier ontsloten.
 • Er is een dataviewer ingericht om de bestanden te bekijken.
 • Er is een data downloader ingericht om de bestanden of een deel daarvan te downloaden
 • In het dataportaal is een link gemaakt met andere ontwikkelingen, de module oppervlaktewater en het lagenmodel NHI, door de daar beschikbare data voor oppervlaktewater¬†(vooralsnog voor het beheergebied van de Dommel) en onttrekkingen (onder constructie) en modelbestanden voor de ondergrond te ontsluiten.

Welke mogelijkheden biedt dit?

 • Bestanden of delen daarvan kunnen worden bekeken en gedownload.
 • Bestanden kunnen als open data worden benaderd (bijv. binnen¬†GIS)
 • De landsdekkende bestanden kunnen worden gebruikt bij regionale en lokale modeltoepassingen.
 • In de toekomst wordt het mogelijk om (in samenwerking met andere NHI-ontwikkelingen) zelf modellen samen te stellen uit de open data binnen NHI.

Het dataportaal wordt de komende tijd verder onderhouden, en geactualiseerd.