Skip to content
Homepage

Ontwikkelingen

Sinds 2016 zijn verschillende NHI ontwikkelingen in gang gezet, Een toelichting van de eerste resultaten is in de zomer van 2016 gepresenteerd. Het betreft o.a:

  • de ontwikkeling en lancering van een data portaal (gerealiseerd) 
  • opzetten van een database voor oppervlaktewater-data (wordt momenteel gevuld)
  • ontwikkeling van software voor het afleiden van schematisaties voor de ondergrond (gerealiseerd).
  • het versnellen van de NHI modelcodes (gerealiseerd in iMOD 4.0)
  • de vervanging van de oppervlaktewater modules in LHM (dit traject wordt momenteel herzien)
  • opzetten van een database voor grondwateronttrekkingen (gerealiseerd, wordt momenteel gevuld)
  • ontwikkeling van een tool-box NHI zoet-zout, inclusief een landelijke toepassing (gerealiseerd)

Een nadere toelichting op de huidige en geactualiseerde werkzaamheden is via het linker menu te vinden.

De basis voor de ontwikkelingen is opgesteld in de periode 2015-2018 en vastgelegd in het Programma van Wensen. Dit programma van wensen beschrijft de wensen en eisen van de opdrachtgevers van NHI met betrekking tot de inhoudelijke ontwikkeling van het NHI. Dit varieert van de ontsluiting van data tot het versnellen van modelcodes en uitbreiding van het domein van toepassing van het NHI.

In 2019 is dit programma van wensen uitgewerkt in het investeringsplan NHI, dat vanaf 2020 door alle partijen in het Nederlandse waterbeheer wordt ondersteund, en wordt uitgevoerd onder regie van het programmateam NHI.