Skip to content
Homepage

Modelcodes

Ontwikkelingen oppervlaktewatermodules NHI

Al enkele jaren is er de behoefte om de oppervlaktewatermodules voor de landelijke toepassing van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium, het Landelijk Hydrologisch Model (LHM), te vervangen. De huidige modelcodes voor het oppervlaktewater in LHM, het Distributiemodel (DM) en MOZART, zijn aan vervanging toe, mede omdat ze weinig mogelijkheid bieden om de schematisatie te verbeteren en beter te laten aansluiten bij het regionale waterbeheer. 

In 2016 is geadviseerd om de modelcode van MOZART en DM te vervangen door RTC-tools. Dit is in 2017 en 2018 gerealiseerd, maar de uitkomsten van het model vertoonden nog niet plausibele resultaten (zie rapportage LHM 3.6). Het ontwikkeltraject is geevalueerd. Daarbij is onder meer geconcludeerd dat voor het regionale oppervlaktewatersysteem de onderliggende data moet worden vernieuwd, waarbij is geadviseerd gebruik te maken van HyDAMO. In 2019 zijn bovendien de eisen ten aanzien van de oppervlaktewatermodellering verder aangescherpt door RWS en op basis daarvan is een nieuw advies uitgebracht voor de vervanging van DM en MOZART. Dit advies is vervolgens nog geactualiseerd  in een memo op basis van aanscherping van de wensen.

In april 2021 is door STOWA een traject gestart om de eisen en wensen van waterschappen ten aanzien van een oppervlaktewatermodule NHI in beeld te brengen. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken of er synergie kan worden bereikt met de gewenste ontwikkeling van het landelijke model. Dit traject is naar verwachting in de zomer van 2021 afgerond.

In de startbijeenkomst (6 april 2021) met waterschappen is een toelichting gegeven op de inventariatie van de eisen en wensen, alsmede op het traject van de ontwikkeling van het landelijke model. De presentaties zijn hieronder beschikbaar:

  • introductie NHI module oppervlaktewater 6 april 2021.pdf
  • toelichting NHI module oppervlaktewater 6 april 2021.pdf
  • toelichting ontwikkeling oppervlaktewater landelijk model 6 april 2021.pdf

De rapportage en het advies over de te ontwikkelen oppervlaktewatermodule NHI zijn hier te vinden. In januari is een geactualiseerd advies uitgebracht.  in het voorjaar van 2022 door het ontwikkelen en toepassen van software in enkele pilotgebieden.
Ontwikkelingen infiltratieberekeningen MetaSWAP
De afgelopen jaren heeft berekening van infiltratie en oppervlakkige afstroming beperkt aandacht gehad. De processen zijn echter belangrijk voor met name wateroverlast en de waterkwaliteit. Daarom is een voorstel uitgewerkt voor verbetering van de simulatie van het infiltratieproces in MetaSWAP, door implementatie van de zogenaamde Green-Ampt methode. Deze methode maakt gebruik van een vereenvoudigde vorm van de Richards vergelijking. De methode is geimplementeerd in MetaSWAP en getest voor het LHM. De voorlopige resultaten van deze studie zijn hier te vindenverbeterde infiltratieberekeningen NHI.pdf