Skip to content
Homepage

AMIGO

AMIGO - Actueel Model Instrument Gelderland Oost - is voor het beheergebied van het Waterschap Rijn en IJssel ontwikkeld in opdracht van het waterschap Rijn en IJssel, de provincie Gelderland en het waterbedrijf Vitens. Gezamenlijk vormen deze partijen de gebruikersgroep AMIGO.

De huidige AMIGO versie 3.2 is door Arcadis ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van vooraf gegenereerde niet-stationaire modelinvoer (RHDHV).

Het beheer en onderhoud van Amigo wordt op dit moment verzorgd door Sweco

Contact via: amigo@wrij.nl

Documentatie

Zie voor meer info over:
- bouw van AMIGO3.0
- aanvragen van het model
- gebruik
- melden van bugs/issues
- beheer en onderhoud

AMIGO Dashboard: Dashboard Beheer en Onderhoud AMIGO

Publicaties (update januari 2022)

Toepassingen

Het model wordt door de gebruikersgroep en door externen toegepast in het grondwaterbeheer voor het onderzoeken van de effecten van ingrepen op het grondwatersysteem en de effecten van de omgeving op het grondwater. Beleids- en klimaatstudies, bepalen van intrekgebieden t.b.v. (drink)waterwinning en het verkrijgen/vergeven van vergunningen, zijn studies waarbij het model wordt ingezet. Ook stroombaanberekeningen zijn onderdeel van de toepassing.

NHI Dataportaal

Op het NHI Dataportaal wordt onder het kopje modeluitvoer verschillende output van het AMIGO model ontsloten.

  • Gemiddelde, hoogste, laagste en voorjaarsgrondwaterstand (GHG, GLG, GVG) voor de periode 2009-2016 in m-mv en m NAP
  • Gemiddelde kwel/wegzijging (2009-2016) in mm/d

Verder is er op het NHI dataportaal diverse regionale (verrijkings)data beschikbaar voor de schematisatie van de ondergrond .