Skip to content
Homepage

IBRAHYM

IBRAHYM is het regionaal hydrologisch modelinstrumentarium voor de provincie Limburg. Het is ontwikkeld door vier partijen: Provincie Limburg, Waterschap Peel en Maasvallei, Waterschap Roer en Overmaas en Waterleiding Maatschappij Limburg. Het instrument bestaat uit de modellen iMODFLOW, MetaSWAP, SIMRES en Sobek en wordt ingezet voor diverse hydrologische vraagstukken en beleidsthema's, zoals analyse van wateroverlast, GGOR en Deltaplan Hoge Zandgronden.    

Documentatie

Publicaties

Toepassingen

NHI Dataportaal

Op het NHI Dataportaal wordt onder het kopje modeluitvoer verschillende modeluitvoer van het IBRAHYM model ontsloten.

  • Gemiddelde hoogste en laagste grondwaterstand (1996-2011) in m-mv
  • Gemiddelde kwel/infiltratie (1996-2011) in mm/d

Verder is er op het NHI dataportaal diverse regionale (verrijkings)data beschikbaar voor de schematisatie van de ondergrond .